Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/lakshan/public_html/classes/frontend/frontend.class.php:267) in /home/lakshan/public_html/index.php on line 102
LionLK.com | Sri Lanka Web Portal and Blog Reader

සරදියෙල් අයවැයත් අරන් ඇවිත්

දින සීයේ ආණ්ඩුවේ අතුරු අයවැය ඉතා පැහැදිලිව ම මැතිවරණ අයවැයකි. එය එක්තරා ආකාරයකට ධනවතුන්ගෙන් ගෙන දුප්පතුන්ට බෙදා දෙන සරදියල් අයවැයකැයි කීවත් වරදක් නැත. එය ඉතා පැහැදිලිව ම ජනප්‍රියත්වය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත...

W3Lanka - blog by Aj    Ajith Perakum Jayasinghe    2 hours ago

25Mbps වේගය ‘broadband’ සදහා අවමයයි. (FCC)

   නිවාස මට්ටමේ මෙන්ම ව්‍යාපාරික මට්ටමේදීද broadband speeds පිලිබදව වන අර්ථ දැක්වීම කලින් කලට වෙනස් වන සුලුය. කලකට ඉහතදී එය kilobits per second මට්ටමේදීද පැවතුනි. හුඳු Text මට්ටමේ භාවිතාවන්ගේ සිට එය ද...

ITLK.US    Siriwansa    2 hours ago

Arrow [S03 : E11] | ස්ටාර්ලින් බ්‍රික්ගේ පාලනයට [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

ඔයාලට අද මම ගෙනාවේ Arrow කතා මාලාවේ තුන්වෙනි සිසන් එකේ 11වැනි කොටසයි. 2015 ජනවාරි 28 වැනිදා The CW නාලිකාවේ විකාශය වුන Midnight City කියන මේ කොටසට imdb දර්ශකයේ  8.9ක ඉතාමත් ඉහල අගයක් ලැබිලා තියෙනවා. ...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    සමීර කරුණාරත්න    9 hours ago     3 views

The Incredible Hulk 2008 – පරිගණක ක්‍රීඩාව (Highly Compressed)

The Incredible Hulk 2008 The Incredible Hulk 2008 කිවුව ගමන් ඕනේ කෙනෙක් දන්න කියන නමක්නේ. අද ඔයාලට දෙන්න යන්නේ The Incredible Hulk 2008 කියන Tv Series එකනම් නෙමේ. The Incredible Hulk 2008 කියන පරිගණක ...

Sinhala Zone    яecση    10 hours ago

සරල සැහැල්ලු Office භාවිතාවකට SoftMaker FreeOffice

  SoftMaker FreeOffice යනු සරල, අඩු බ‍රැති , වෙගවත් නමුත් නොමිළේ භාවිතාකල හැකි word processor, spreadsheet, presentation-graphics program සදහා විකල්ප වැඩසටහනක් ලෙසට පැමිනෙන්නකි. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ ...

ITLK.US    Siriwansa    11 hours ago

චීනය cybersecurity ගැන ඉදිරි පියවර කිහිපයක් තබයි!!

   චීනය හා ඇමරිකාව අතර වන ගැටලුව වැඩි වැඩියෙන් cybersecurity දෙසට තල්ලු වෙමින් පවතින බවට මෑතකදී විටින් විට තොරතුරු පලවෙමින් තිබුනා. දෙරට අතර පැන නැගෙමින් ඇති නවතම තත්වය වන්නේ චීනය විසින් එරට වැසියන්ගේ...

ITLK.US    Siriwansa    11 hours ago

අග විනිසුරු දේශපාලනය නො තේරෙන කුක්කු පැටවුන්ට

අග විනිසුරු මොහාන් පීරිස් පත් කළ ආකාරය මෙන් ම ඉවත් කළ ආකාරය ද වැරදි බව ලංකාවේ අධිකරණය පමණක් නොව සමාජ දේහය ම විනාශ කිරීමට දායක වූ ප්‍රධානියෙක් වන හිටපු අග විනිසුරු සරත් නන්ද සිල්වා පවසයි.  මේ අතර ලංකා...

W3Lanka - blog by Aj    Ajith Perakum Jayasinghe    11 hours ago     1 view

The Flash [S01 : E11] | ශබ්ද පිස්සා… [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

දිග නිවාඩුවකට පස්සේ ඔයාලට අද මම ගෙනාවේ Flash පළවෙනි සිරියස් එකේ 11වෙනි කොටසයි. The Sound and the Fury නම් වූ මේ කොටස CW නාලිකාවේ විකාශය වුනේ 2014 ජනවාරි 27 වෙනිදාය. ඒ වගේම මේ කොටසට Imdb දර්ශකයේ 8.8 ව...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    සමීර චතුරංග    12 hours ago     1 view

Android Sinhala Dictionary Offline

wekafv%dhsâ i|yd fkdñf,a ,ndfok ckm%shu YíofldaIh¡,xldfõ wmsg kï f*daka tllg YíofldaIhla ;sîu f.dvla jákjd¡ld¾hd,fha iy mdif,a mka;sfha wOHhkh jev lghq;= j,g YíofldaIhla ;sîu f.dvlau WmldÍ fjkjdfka¡fï...

Aluth.com - software    sameera kodikara    12 hours ago

9000 For Mahinda and Only 290 For Maithripala

ysgmq ckm;sg whjefhka re' fldaá 9000la ckm;s ffu;%Sg re' fldaá 290 hsysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a úhoï fjkqfjka miq.sh whjefhka re' fldaá 9000lg wêl uqo,la fjka lr ;snQ nj uqo,a wud;H rù lreKdkd...

Lanka Gossip Girl -     noreply@blogger.com (Rohan Gamage)    13 hours ago

Shirani Bandaranayake Speech

w.úksiqre OQrfhka bj;ajk hk YsrdKsf.a ye.=ïnr l;djmiq.sh wjqreÿ foll ld,fha ;ud;a mjqf,a Woúh;a fndfyda lrorj,g uqyqK mE nj;a wo Èkfha ;ud úY%du .kakd nj;a w.úksiqre YsrdKs nKavdrkdhl uy;añh mejiqjdh'...

Lanka Gossip Girl -     noreply@blogger.com (Rohan Gamage)    14 hours ago     1 view

Master’s Sun [EP 06] | දීප්තිමත් ඉර..! [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

කොහොමද යාලුවනේ හැමෝම හොඳින් ඉන්නවද? ඔන්න මම ඔයාලට තවත් කොරියන් කතාවක් අරන් ආවා. මේක ටිකක් අමුතු තේමාවක කතාවක්. ඔන්න එක ගෑණු ළමෙක් ඉන්නව. එයාට තියෙනව විශේෂ හැකියාවක්. මොකක්ද දන්නවද? එයාට හොල්මන් පේනව....

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    සමීර චතුරංග    14 hours ago

Bogollagama's Help for Ranil

rks,a w.ue;s l< .efÜ fud<lre fndaf.d,a,d.uckm;sjrKh ksud ù m%;sM, ksl=;aù wjika jQ bl=;a ckjdß 09 jeksod ffu;%Smd, isrfiak uy;dg ckm;s f,i Èjqreï§fï yelshdjla ;snqKo rks,a úl%uisxy uy;dg w.ue;s ...

Lanka Gossip Girl -     noreply@blogger.com (Rohan Gamage)    14 hours ago     1 view

2015 New Budget

2015 whjeh w;=re fhdackdkj rcfha uqo,a wud;Hjrhd 2015 jir i|yd bÈßm;alrkq ,nk 2015 whjeh i|yd lrkq ,nk w;=re fhdackdj my;skacx.u ÿrl;k i|yd Íf,daâ lsÍfï§ whl< 25] noao bj;aflf¾iQ¾h n,Yla;s fhdackd ...

Lanka Gossip Girl -     noreply@blogger.com (Rohan Gamage)    15 hours ago     1 view

My Girl [EP 07] | ආදරයට වඩා පුදුම සහගත දෛවයක් කොහෙවත් නෑ! [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

මේ කතාව දැනටමත් ස්වර්ණවාහිනියේ සති අන්ත දවස්වල විකාශය වෙනව. මේ කොරියන් ඩ්‍රාමා එක බලන අයත් ඇති නොබලන අයත් ඇති. මේක මමත් ආසම කොරියන් ඩ්‍රාමා එකක්. මේක 2005,2006 වසරවල තිරගත වුණ, ජපානය චීනය ඇතුලු රටවල්...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    යශෝධ    15 hours ago

Marvels Agent Carter [S01:E04] | ඩොටී….. [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

මේ සතියේ කොටස අරගෙන එන්න නම් ටිකක් පරක්කු වුනා. ගිය සතියේ හතරවෙනි කොටස විකාශය නොවුනු නිසා මේ අද අරගෙන එනනේ, මාර්වල් ඒජන්ට් කාටර් කතා මාලාවේ හතරවෙනි කොටසයි. තුන්වන කොටස ගැන කෙටියෙන් යමක් මතක් කරලා ඉන්...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    සමීර චතුරංග    15 hours ago

Please Wait...

Please Wait...

Please Wait...

Today's Popular Posts
This Week Popular Posts
This Month Popular Posts