2001 සිට දශකයක ඇපල් කෙරුවාව ! | Apple [Infographic 2001 - 2011]

වර්ෂ 2001 සිට 2011 දක්වා වූ දශකයක කාලය තුල ඇපල් සමාගම එළි දැක්වූ නව නිෂ්පාදනයන් ගණන බොහොමයකි. එම ගණනට වඩා වැදගත් වන්නේ එම නිශ්පාදන හරහා ඔවුන් ලොවට දායාද කළ තාක්ෂණය හා නවමු අදහස් ගොන්නයි. ඉතින් මෙසේ රූප පෙළගස්වා තිබෙන්නේ දශකයක් තුල ඇපල් සමාගමේ දියුණුවයි…

apple logo images

apple1

apple2

apple3

apple3

apple3

apple3

Hey folks, I am the founder of this website. Currently following Bachelor of Information Technology at University of Colombo with a passion for everything related to technology. Contact me via Email / Facebook / Google+ / Twitter

Add a Comment

lktips