වෙනසකට කැමති අයට එදිනෙදා උපකරණ ටිකක් | Awesome Products for Geek Lovers

සම්ප්‍රදායට කොටුවෙලා ඉන්න අකමැති අය නිතරම හොයන්නෙ තමන් භාවිතා කරන උපකරණයෙන් හරි වෙනසක් දකින්නනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙනසකට කැමති අයට මේ පහත පින්තූර ටිකෙන් ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන් වේවි.

The-Darth-Vader-Toaster geek gadget

Interactive Drum T-Shirt

 34 Awesome Products Geeks will Love

USB Webcam Rocket Launcher

 34 Awesome Products Geeks will Love

Super Mario Bros Wall Decals

 34 Awesome Products Geeks will Love

Yoda Plush Backpack

 34 Awesome Products Geeks will Love

WoW Beer Stein

 34 Awesome Products Geeks will Love

Victorinox Secure Pro USB drive

 34 Awesome Products Geeks will Love

iPhone App Magnets

 34 Awesome Products Geeks will Love

Lego Star Wars Alarm Clock

 34 Awesome Products Geeks will Love

Sudoku Toilet Paper

 34 Awesome Products Geeks will Love

Yoda and Darth Vader Lightsaber Chopsticks Set

 34 Awesome Products Geeks will Love

Halo Helmet

 34 Awesome Products Geeks will Love

Star Wars Death Star Planetarium

 34 Awesome Products Geeks will Love

R2 D2 Trashcan

 34 Awesome Products Geeks will Love

Mus2

 34 Awesome Products Geeks will Love

Tetris Table

 34 Awesome Products Geeks will Love

Social Media Pillows

 34 Awesome Products Geeks will Love

The Wearable Keyboard

 34 Awesome Products Geeks will Love

The Darth Vader Toaster

 34 Awesome Products Geeks will Love

The Tetris Couch

 34 Awesome Products Geeks will Love

Pacman Sofa

 34 Awesome Products Geeks will Love

Key Bag

 34 Awesome Products Geeks will Love

Space Invaders Cutting Board

 34 Awesome Products Geeks will Love

The “PacM” chair

 34 Awesome Products Geeks will Love

Lego Minifig Foosball Table

 34 Awesome Products Geeks will Love

Text Talk Vinyl Shower Curtain

 34 Awesome Products Geeks will Love

iCade: iPad Arcade Cabinet

 34 Awesome Products Geeks will Love

IP Address Door Mat

 34 Awesome Products Geeks will Love

Superman Hanger

 34 Awesome Products Geeks will Love

Iceblox Ice Cube Puzzle Tray

 34 Awesome Products Geeks will Love

8-Bit Hanger

 34 Awesome Products Geeks will Love

Layers Frame Horizontal

 34 Awesome Products Geeks will Love

Reddit Alien Soap

 34 Awesome Products Geeks will Love

Save Key Bank

 34 Awesome Products Geeks will Love

Game-inspired energy drinks

 34 Awesome Products Geeks will Love

 

Hey folks, I am the founder of this website. Currently following Bachelor of Information Technology at University of Colombo with a passion for everything related to technology. Contact me via Email / Facebook / Google+ / Twitter

Add a Comment

lktips