චීනයේ අසරණ ඉබ්බෝ…

BY ON March 16, 2012

මේ ගැන වාර්තා වෙන්නේ චීනයේ එක්තරා වෙළඳ නගරයකින්. කුඩා ඉබි පැටවුන් වර්ණ ගැන්වූ ජලයේ බහා මුද්‍රිත පැකට්ටුවකට සිරකර කරේ එල්ලා ගැනීමට මාලයකුත් දමා විකිණීම සිදු කරනු ලබනවා. වෙළදාම කරන පුද්ගලයා පවසන්නේ එක් පැටවෙකුට තව මාස 5ක් හෝ 6ක් ජීවත් විය හැකි බවයි. එක් මාලයක් චීන යූ ආන් 5ක් මුදලකටයි අළෙවි වන්නේ.

මේ පහත් මට්ටමේ ක්‍රියාව නිසා අසරණ ඉබි පැටවුන් දහස් ගණනකගේ ජීවිත අහිමිවී යනු නියතයි. මුදල් උපයා ගැනීමට හැකිනම්තාපට අයිති නෙති අනෙකෙකුගේ ජීවිත දහස් ගණනකට පවා මිලක් නියම කිරීමට මේ මිනිසුන් සූදානම්.

Hey folks, I am the founder of this website. Currently following Bachelor of Information Technology at University of Colombo with a passion for everything related to technology. Contact me via Email / Facebook / Google+ / Twitter

Add a Comment

lktips