විභාග ශාලාව ක්‍රීඩා පිටියේ !

BY ON April 19, 2012

විභාග වලදි ළමයින් හොර වැඩකිරීම දරුණු මට්ටමකට පැමිණීම නිසා චීනයේ  Hubei පළාතේ Wuhan ප්‍රදේශයේ පාසලක විදුහල්පති වරයෙක් තමන්ගේ පාසලේ විභාග කටයුතු ක්‍රීඩා පිටියේදී සිදු කිරීමට තීරණය කොට තිබෙනවා.

ඒත් වැස්සොත් ?

Hey folks, I am the founder of this website. Currently following Bachelor of Information Technology at University of Colombo with a passion for everything related to technology. Contact me via Email / Facebook / Google+ / Twitter

Add a Comment

lktips