ලෝකයේ වැඩිම පිරිසක් දුටු සිංහයා !

ලෝකයේ වැඩිම පිරිසක් දුටු සිංහයා තමයි මේ ඉන්නේ. ඔබත් දැකල ඇති…

Hey folks, I am the founder of this website. Currently following Bachelor of Information Technology at University of Colombo with a passion for everything related to technology. Contact me via Email / Facebook / Google+ / Twitter

Add a Comment

lktips