නොමිලේ Logo Design කරගන්න වෙබ් අඩවි 9ක්

BY ON September 25, 2013

අප අතර Fiver වගේ වෙබ් අඩවි වලින් මුදල් උපයන අය බොහෝ සිටිනවා. එවැනි Freelancing වෙබ් අඩවි වල ජනප්‍රියම මාතෘකාවක් ලෙස Logo Designing සැලකිය හැකියි. තවද විවිධ අවස්ථා සඳහා අපට යම් යම් ලෝගෝ නිර්මාණය කරගැනීමට සිදු වෙනවා. මේ සඳහා Adobe Illustrator හෝ Corel Draw වැනි මෘදුකාංග භාවිතා කරනු වෙනුවට කිසිම මෘදුකාංගයක් භාවිතා නොකර ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අවශ්‍ය ලෝගෝ සාදාගත හැකි වෙබ් අඩවි කිහිපයක් තමයි මේ.

LogoEase

LogoEase

TheFreeLogoMakers

freelogomaker

OnlineLogoMaker

onlinelogomaker

FlamingText

flamingtext1

Simwebsol

simwebsol

CoolText

Cooltext

FreeFlashLogos

freeflashlogo

LogoMaker

logomaker

LogoSnap

logosnap

Hey folks, I am the founder of this website. Currently following Bachelor of Information Technology at University of Colombo with a passion for everything related to technology. Contact me via Email / Facebook / Google+ / Twitter

Add a Comment

    1 Comments on "නොමිලේ Logo Design කරගන්න වෙබ් අඩවි 9ක්"

lktips