මවුසය මීටර් 100ක් ස්ක්‍රෝල් කිරීමේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න !

BY ON September 16, 2013

සමහර අවස්ථා වලදී ඔබ පුදුමයට පත් වනවා ඇති මේ වන විට ඔබ කෙතරම් දුරක් ඔබගේ මවුසය ස්ක්‍රෝල් කර ඇතිද කියා. ඔබට කෙතරම් වේගයෙන් එය කිරීමට හැකිද යන්න බලා ගැනීමට සෑදූ ඔන්ලයින් ක්‍රීඩාවක් තමයි මේ. මෙහිදී ඔබට මීටර් 100ක දුරක් මවුසය ස්ක්‍රෝල් කිරීමට සිදු වෙනවා. මීටර් 100 අවසානයේ මේ ක්‍රීඩාවට සහභාගී වූ ලෝකයේ අනෙක් අය අතරින් ඔබගේ ස්ථානය බලාගත හැකියි. Michael Vestergaard, නම් අයෙක් මෙය නිපදවා තිබෙනවා. පහත සබැදීයෙන් 100 Meter Scroll වෙත පිවිස ක්‍රීඩාව සඳහා සහභාගි වන්නට පුළුවන්.

Play 100 Meter Scroll Now !

100-meter-scroll-1100-meter-scroll-2100-meter-scroll-3100-meter-scroll-4

Hey folks, I am the founder of this website. Currently following Bachelor of Information Technology at University of Colombo with a passion for everything related to technology. Contact me via Email / Facebook / Google+ / Twitter

Add a Comment

lktips